» Úvodní strana » Památky


Zámek

zámek

Zámek je poprvé zmiňován v historických pramenech roku 1621, kdy bylo bavorskými oddíly zničeno toto panské sídlo. Roku 1651 paní Kateřina Eleonora Mörderová, rozená Šliková prodala panu Olivierovi, svobodnému pánu z Wallisu „samostatný statek Velechov s „úpravně vystavěným obydlím“ se čtyřmi dobře zařízenými pokoji, v nichž zeman bydleti se nesmí styděti, které jest otočeno vodním příkopem k nasazení ryb a k obraně proti nepřátelům způsobilým“. Příkop, napájený zřejmě vodou z Ohře, by svědčil pro místo původního zámku.

Na tomto místě dal Jan František svobodný pán Hessler (Velichov mu patřil v letech 1747–1755) vybudovat pozdně barokní zámek. Jeho vzhled se naštěstí zachoval alespoň na litografii z doby kolem roku 1830, tedy před přestavbou zámku do nynější podoby v roce 1870. Podélně disponovanou budovu se zdobným průčelím a atikovým štítem obklopovala zahrada, stylově na rozhraní mezi barokní a přírodní kompozicí. Jeden z prvních českých historiografů Jaroslav Schaller píše ve své německé Topografii Království českého, vydané roku 1785, o Velichovu m.j.: „Na začátku tohoto století byl tento majetek v držení svobodných pánů von Wallis, od nichž po čase přešel na otce nynější majitelky, pana Johanna Franze von Hessler, c.k. radu, šťastného těžaře a majitele nejbohatších cínových a stříbrných dolů v c.k. blatenském a božídarském revíru. K tomuto majetku patří, kromě velmi nepatrného podílu ze vsi Radošov, jen samotný Velichov. Zámek, který kdysi velmi pevně postavil hrabě Šlik, opatřený vodním příkopem, padacím mostem a vysokými zdmi se střílnami, které jediné zbyly po někdejší pevnosti, byl zemřelým pánem Johanem Hesslerem opět nádherně obnoven a vyzdoben vzácnou okrasnou, ovocnou a zeleninovu zahradou. Zámeček, který stojí naproti má mnoho zajímavého, nalezneme zde sál, vyzdobený před mnoha staletími freskami, svěžest jejichž barev je udivující. Na klenbě stropu je vidět kříž templářů. V druhé polovině 19. století poznamenala svým stavebním zásahem vzhled velichovského zámku mimořádná osobnost – prof. Dr. Josef Löschner, který v roce 1856 zakoupil toto sídlo a na zámku dal provést stavební úpravy. Změnil především jeho vnější vzhled, zbavil zámek všech pozdně barokních zdobných prvků a vtiskl mu strohý klasicismem ovlivněný ráz.

Pozn.: K zámku patřil, kromě hospodářského dvora, i pivovar. Pěstoval se tady i chmel, zřejmě ale jen pro potřeby zdejšího pivovaru. Pamětníci uvádějí chmelnici pod silnicí k Charitě a vlevo od Školního potoka.


Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz