» Úvodní strana » Informace dle zák. č. 106/1999 Sb

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb

V tomto dokumentu byste měli nalézt informace, které je obec povinna zveřejňovat dle zákona O svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)


Žádosti o informace

Žádost ze dne 29. 3. 2017

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1. Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa

 • počet sběrných míst a sběrných dvorů,
 • druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
 • celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

3. využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.

Odpověď ze dne 5. 4. 2017
1. Počet svozových míst komunálního odpadu: 133. Výši poplatků vyhláškou určenou nemáme.
2. Počet stanovišť kontejnerů na tříděný odpad: 7

 • Papír, plasty, kovy, sklo
 • 18 ks laminátových iglú – 2 800 l, 2 ks plechový kontejner – 4 000 l

3. Všechny kontejnery na tříděný odpad jsou ve vlastnictví svozové společnosti.
4. Svoz komunálního odpadu: Marius Pedersen, a. s., svoz tříděného odpadu: Resur, spol. s r. o.


Výroční zpráva 2016

stáhnout.


Výroční zpráva 2015

stáhnout.


Výroční zpráva 2014

stáhnout.


Výroční zpráva 2013

stáhnout.


Výroční zpráva 2012

stáhnout.


Výroční zpráva 2011

stáhnout.


Výroční zpráva 2010

stáhnout.


Výroční zpráva 2009

stáhnout.


Výroční zpráva 2008

stáhnout.


Výroční zpráva 2007

stáhnout.


Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti apod. se podávají písemně, poštou nebo přímo na OÚ ústně do protokolu. Podání lze učinit také telegraficky, faxem, e-mailem či jiným telekomunikačním zařízením, které přenáší informace v písemné formě. Na požádání musí pracovník, u kterého je podání učiněno, potvrdit jeho přijetí. Po zaevidování je podání rozděleno k vyřízení příslušnému orgánu obce.

Žádosti o informace

 • osobně nebo poštou na adrese: Obecní úřad Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov


(Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.)

Seznam předpisů, dle kterých je možno vůči obci a jejím orgánům činit právní úkony v elektronické podobě:
zák. č. 500/2004 Sb., 106/1999 Sb., 123/1998 Sb.


Postup při vyřizování žádostí o informace


Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle prvního odstavce, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.


O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.


Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.


Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Rozhodnutí musí obsahovat:

 • označení povinného subjektu,
 • číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
 • označení příjemce rozhodnutí,
 • výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno,
 • odůvodnění každého omezení práva na informace,
 • poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku,
 • vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce.

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.


Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.


Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření obecního úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná, starosta nebo zastupitelstvo obce.

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty či zastupitelstva obce, stejně jako opravné prostředky proti výsledkům přestupkového řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Karlových Varech, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou přípustné.

Soudní přezkoumání Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 244 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.


Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.


Popis organizační struktury povinného subjektu.

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Orgány obce jsou : zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta a obecní úřad.

Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby, příspěvkové organizace.
Obcí zřízenou příspěvkovou organizací je Mateřská škola Velichov.


Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.


Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz
2015 Nejlepší Levné hodinky Rolex 69$ ,Omega,IWC,Hublot,Tag Heuer pro sale.repliky hodinek buy móda klasika richard mille,franck muller,Blancpain,Alain Silberstein,online.špičková kvalita Romain Jerome,Baume Mercier,Breitling,Patek Philippe,pro muže a ženy.